Խանզադյանի ցուցավահանակի բացում: Գրադարանավարների այցելություն