Պատմություն,աշխարհագրություն և հասարակագիտություն առարկաների մեթոդմիավորում

Ալիսա Գևորգյան Սուրենի Աշխարհագրության և ԷՌՕԴԾ-ի ուսուցչուհի
Նելլի Միքայելյան Վլադիմիրի Պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի
Վեներա Հայրապետյան Վարուժանի Պատմության և ՀԵՊ-ի ուսուցչուհի

ՄՄ-ի նախագահ՝ Ալիսա Գևորգյան